Pretražite ponudu

Krstarenja    |     Putovanja

Izabrana ponuda
Podgorica - Budimpesta

Informacije o ponudi: Podgorica - Budimpesta

Naj­ve­ća low kost avio-kom­pa­ni­ja u re­gi­o­nu cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe Vizz air na­ja­vi­la je uvo­đe­nje no­ve li­ni­je ko­jom će se Pod­go­ri­ca po­ve­za­ti sa Bu­dim­pe­štom.

Ni­sko­ta­rif­na li­ni­ja, po­če­će 3. apri­la sa dva sed­mič­na le­ta sri­je­dom i ne­dje­ljom.

Kar­te su već u pro­da­ji, a ci­je­ne su od 19,99 eura.